SzuperAnyaVagyok - Anya blogger kampány és játék szabályzat

A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE
A játék elnevezése: Anya bloggereket keresünk - #SzuperAnyaVagyok
A Játék szervezője: Skandibaby.com - Ondraschek-Sz Viktoria ev.
Székhely: 1117 Budapest, Szerémi út 31.
Adószám: 68147086-1-43
(a továbbiakban: Szervező)
A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot és kampányt hirdet melyben a játékos vállalja, hogy a www.skandibaby.com oldalon, a www.facebook.com és a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: SkandiBaby weboldal és, közösségi portálok) a játék időtartama alatt - a szervező közreműködésével - tartalmat jelenít meg. A tartalom megjelenítéséhez a játékban résztvevő e-mailen (info@skandibaby.com e-mail címre) küldi meg a szöveges, illetve képi tartalmat a szervezőnek.  A szervező vállalja, hogy ezt a tartalmat legkésőbb 5 munkanapon belül megjeleníti a weboldalán és a közösségi portálokon. A szervezőnek jogában áll megtagadni a tartalom megjelenítését, amennyiben az a meghirdetett tárgyhoz - saját elbírálása szerint- nem kapcsolódik vagy közerkölcsöt sértő tartalommal bír. A szervezőnek jogában áll az esetleges módosításokat (pl.: helyesírási hiba) eszközölni a tartalmon, a felhasználói élmény javítása érdekében. Ezen módosításokról tájékoztatnia kell a a játékban résztvevőt, e-mailen keresztül a tartalom elküldésével.
A játékban résztvevő:
1. Megküldi a saját maga által előállított írásos, képi, videó tartalmat e-mailen a szervezőnek az info@skandibaby.com e-mail címre. A tartalom megküldésével a résztvevő hozzájárul, hogy a szervező ezen tartalmat megossza saját weboldalán (www.skandibaby.com ); instagram és facebook oldalán, amennyiben videót küld, abban az esetben pedig youtube csatornáján. 
A játék nyertese vállalja, hogy a tárgyi nyeremények felhasználásával promótálja a Skandibaby.com által forgalmazott termékeket a szervezővel egyeztetett módon.
Jelen nyereményjátékot sem az Instagram, sem a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.
II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:
A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.
III. A JÁTÉK IDŐTARTAMA:
A Játék 2018. november 5. napján kezdődik, és 2019. február 15. napjáig tart, az utolsó tartalom megjelenítés február 1-én történik. Az ezen időpont előtt beküldött tartalmak vehetnek részt a kampányban.
IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:
A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram és Facebook felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.
V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:
A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából tartalmat küld az info@skandibaby.com e-mail címre. A játékban való részvételhez szükséges továbbá a tárgynak megfelelő tartalom elkészítése és megküldése.
VI. NYEREMÉNY:
Főnyeremény: 100 000 forint értékű együttműködési megállapodás a Skandibaby.com -mal, vagyis a Szervezővel a Skandibaby.com 2018-as tavaszi/ nyári promóciójában való részvételre.
A nyeremény egy része (50.000 forint értékben) a szervező által megjelölt termék ajándékokkal kerül kompenzációra.
  A Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja.
  VII. SORSOLÁS IDEJE ÉS A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE:
  Főnyeremény sorsolása: 2019. február 15-én. A Szervező a nyertes nevét legkésőbb február 20-án Instagram (@skandibaby ) és Facebook oldalán (@skandibaby) hozza nyilvánosságra.  A nyertes Játékos ezt követően felveheti a kapcsolatot Szervezővel, a nyereményt a Játékos az Szervezővel egyeztetett módon . Amennyiben a kisorsolt játékossal a kapcsolatfelvétel sikertelen lesz, illetve nem tart igényt a nyereményre, a Szervezők 1 darab pótnyertest” hirdetnek meg.
  VIII. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK:
  A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az Szjatv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőt terheli.
  A nyertes Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért nyertes Játékos felelőssé tehető. Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani amíg a szükséges információkat Játékostól nem kapja meg.
  A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.
  IX. A BEÉRKEZETT PÁLYAMŰVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZERZŐI JOGOKRÓL:
  Játékos a jelentkezésével (V. fejezet) az általa írt pályaműnek, mint szellemi alkotásának bármely területi korlátozástól mentes, korlátlan időre szóló, kizárólagos, harmadik félre átruházható felhasználási jogát minden visszavonástól mentesen Szervezőre ruházza. Játékos hozzájárul, hogy Szervező a pályaművet interneten közzétegye, azt lefordítsa, vagy azon módosításokat eszközöljön.
  X. A JÁTÉKBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS KRITÉRIUMAI:
  A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább meghatározott feltétek bármelyike: -bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Játékkal kapcsolatos üzenőfali -posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy -bármely más Játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek, -sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a Pályázatban, Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatnak nem megfelelő Pályázatokat minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Játékból kizárják, amellyel a jelentkezés érvénytelenné válik.
  XI. ADATKEZELÉS:
  A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott név és e-mail cím adataik a Szervező  mint adatkezelő adatbázisába (Naih/120769/2017) kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek azonosítása, értesítése és a reklamációk kezelése, a többszörös regisztrációk kiszűrése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig, és a nyertes Játékosok nevét, lakcímét a nyeremények kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében kezelje. A személyes adatok felvétele az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Játékosok tudomásul veszik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény kötelezővé teheti személyes adatok megőrzését.
  Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Szervező reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal megkeresse adatai (név, lakcím, születési dátum, lakóhely, utazás szokások), azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, megkeresés-típusonként (pl. skandibaby.com Hírlevél) külön-külön az elektronikus levél alján található link útján, vagy az info@skandibaby.com email címen vonhatja vissza a hozzájárulását, amely nem érinti a nyertesek kötelező adatkezelését. (A Játékból történő kizárás nem eredményezi az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.) Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) 14-19. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is.
  A Szervező a személyes adatokat az Info törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások és jogszabályok keretei között. A Skandibaby.com adatkezelési gyakorlatára a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Skandibaby.com Adatkezelési szabályzata az irányadó.
  XII. FELELŐSSÉG KIZÁRÁS:
  A Szervező kizárja a nyeremények minőségi hibáiért a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával kapcsolatos igényeit a nyereményt felajánlónál a nyereményekhez kapcsolódó szavatosság keretében érvényesítheti.
  Az adatok hiányosságáért (név-, címelírás, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékban történő részvétel során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
  A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
  A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
  A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:
  a) a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
  b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját, illetve a játékban résztevvők által beküldött tartalmakar a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban;
  c) a résztvevő e-mail címe a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerülhet, így résztvevő hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik.
  XIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK:
  Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.
  A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a skandibaby.com oldalon. Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervező weboldala, Facebook vagy Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet­ és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
  A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  2018.10.22.